Småkager og privatliv

Vi passer godt på dine data

Om du er friv­il­lig medar­be­jder, en del af per­son­alet, præst, vor frelser eller blot almin­delig besø­gende på vores web­site, så pass­er vi godt på dine data.

Hvis du vil vide mere præ­cist, hvilke oplysninger vi ind­sam­ler, hvor­for vi gør det, hvem der kan tilgå dem, og hvor­dan vi opbe­var­er dem, er du velkom­men til at læne dig tilbage og læse kirkens per­son­dat­apoli­tik samt cook­ies- og privatlivspoltikken.

God læselyst.

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger teologistudiet.dk ind­sam­les der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre ind­hold­et på web­sitet. Hvis du ikke ønsker, at der ind­sam­les oplysninger, bør du slette dine cook­ies og und­lade videre brug af teologistudiet.dk. Neden­for har vi uddy­bet, hvilke infor­ma­tion­er der ind­sam­les, deres for­mål, hvilke tred­jeparter, der har adgang til dem, og hvor­dan du kan forhin­dre dem i at opsam­le data.

Tør øjnene og tag en cookie

Web­sitet anven­der ”cook­ies”, der er en tek­st­fil, som gemmes på din com­put­er, mobil eller tilsvarende med det for­mål at genk­ende den, huske ind­still­inger og udføre statistik.
Cook­ies kan ikke inde­holde skadelig kode som f.eks. virus, og de kan heller ikke give dig huller i tæn­derne, hvilket fysiske cook­ies kan.

Teologistudiet.dk inde­hold­er cook­ies fra tred­jeparter, der i vari­erende omfang kan omfatte:

 • Google.com
 • Facebook.com
 • Instagram.com
 • Youtube.com

Det er muligt at slette eller blokere for cook­ies i dine browserind­still­inger (Se vejled­ning: http://minecookies.org/cookiehandtering). Hvis du blok­er­er alle cook­ies kan du risikere at web­sitet ikke fun­ger­er opti­malt samt at der er ind­hold, du ikke kan få adgang til. Herun­der vil du dog have mulighed for at slå nogle eksterne tjen­ester fra, hvis du ikke ønsker at opgive per­son­lig data til trejdepart.

Google Analytics cookies

Disse cook­ies ind­sam­ler oplysninger, der bruges enten i sam­let form for at hjælpe os med at forstå, hvor­dan vores hjemme­side bliv­er brugt, eller for at hjælpe os med at tilpasse teologistudiet.dk til dig for at forbedre din oplevelse.

Hvis du ikke vil, at vi sporer dine besøg på hjemmes­i­den, kan du deak­ti­vere sporin­gen her:

Øvrige eksterne tjenester

Vi bruger også forskel­lige eksterne tjen­ester som Google Web­fonts, Google Maps og eksterne videoud­by­dere. Da disse udby­dere kan sam­le per­son­lige data som din IP-adresse, tillad­er vi dig at blokere dem her. Vær opmærk­som på, at dette i høj grad kan reduc­ere funk­tion­aliteten og udseen­det af vorfrelsers.dk. Ændringer træder i kraft, når du genindlæs­er siden.

Google Web­font indstillinger:


Google Maps indstillinger:


Ind­still­inger for videoindle­jringer fra Youtube og Vimeo:

Personoplysninger

Generelt

Per­son­o­plysninger er alle slags infor­ma­tion­er, der i et eller andet omfang kan hen­føres til dig. Når du benyt­ter vores web­site ind­sam­ler og behan­dler vi en række sådanne infor­ma­tion­er. Det sker f.eks. ved almin­delig til­gang af ind­hold, hvis du “lik­er” et opslag fra Face­book­si­den eller benyt­ter vores kon­tak­t­for­mu­la­rer på websitet.

Vi ind­sam­ler og behan­dler typisk føl­gende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din com­put­er, tablet eller mobil­tele­fon, dit IP-num­mer, geografisk plac­er­ing, samt hvilke sider du klikker på (inter­ess­er). I det omfang du selv giv­er eksplic­it sam­tykke her­til og selv ind­taster infor­ma­tion­erne behan­dles desu­den: Navn, tele­fon­num­mer, e‑mail, stud­i­est­ed, uddan­nelse og evt. adresse. Det vil typisk være i forbindelse med ind­skrivn­ing og tilmeld­ing til begivenheder.

Sikker­hed

Vi har truf­fet tekniske og organ­isatoriske foranstalt­ninger mod, at dine oplysninger hæn­deligt eller ulovligt bliv­er slet­tet, offentlig­gjort, fort­abt, for­ringet eller kom­mer til uved­k­om­mendes kend­skab, mis­bruges eller i øvrigt behan­dles i strid med lovgivningen.

Teologistudiet.dk er opsat som https (Hyper­text Trans­fer Pro­to­col Secure) som er en krypteret udgave af http som benyt­ter sig af et SSL-certificat.
SSL krypter­er data­trafikken mellem vorfrelsers.dk og dig som besø­gende, sådan at ingen kan opsnappe de oplysninger, der bliv­er ind­tastet på websitet.

For­mål

Oplysningerne bruges til at iden­ti­fi­cere dig som bruger så vi kan levere de ser­vices, du har efter­spurgt, som f.eks. at ind­skrive dit barn på ven­teliste til babysalme­sang eller vise teol­o­gis­tudi­ets plac­er­ing i Google Maps. Heru­dover anven­der vi oplysningerne til at opti­mere vores ser­vices og indhold.

Peri­ode for opbevaring

Oplysningerne opbe­vares i det tid­srum, der er tilladt i hen­hold til lov­givnin­gen, og vi slet­ter dem, når de ikke læn­gere er nød­vendi­ge. Peri­o­den afhænger af karak­teren af oplysnin­gen og bag­grun­den for opbe­var­ing. Det er der­for ikke muligt at angive en gener­el tid­sramme for, hvornår infor­ma­tion­er slettes. Du kan læse om peri­ode for opbe­var­ing af særlig per­son­lige oplysninger, som f.eks. CPR-num­mer i Persondatapolitikken.

Ind­sigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke per­son­o­plysninger, vi behan­dler om dig. Du kan desu­den til enhver tid gøre ind­sigelse mod, at oplysninger anven­des. Du kan også tilbagekalde dit sam­tykke til, at der bliv­er behan­dlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behan­dles om dig, er fork­erte har du ret til at de bliv­er ret­tet eller slet­tet. Hen­ven­delse herom kan ske til: [ mf@teologi.dk]. Hvis du vil klage over vores behan­dling af dine per­son­o­plysninger, har du også mulighed for at tage kon­takt til Datatil­synet.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Menigheds­fakul­tetet er dataans­varlig, og vi sikr­er, at dine per­son­o­plysninger behan­dles i overensstem­melse med lovgivningen.

Kon­tak­to­plysninger:

Adresse: Katrineb­jergvej 75, DK-8200 Aarhus N
Tlf.: 86 16 63 00
Mail: mf@teologi.dk
Web­site: teologi.dk

Dine rettigheder

Du har en række særlige ret­tighed­er efter per­son­dataforord­nin­gen, når vi behan­dler per­son­o­plysninger om dig:

 • Ret­ten til at blive oplyst om behan­dlin­gen af data
 • Ret­ten til ind­sigt i egne personoplysninger
 • Ret­ten til berigtigelse
 • Ret­ten til sletning
 • Ret­ten til begræn­sning af behandling
 • Ret­ten til dat­a­porta­bilitet (udlev­er­ing af data i et almin­deligt anvendt format)
 • Ret­ten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine ret­tighed­er, herun­der gøre ind­sigelse mod vores behan­dling, ved at hen­vende dig til os.

Hvis du f.eks. hen­ven­der dig med en anmod­ning om at få ret­tet eller slet­tet dine per­son­o­plysninger, under­søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gen­nem­før­er i så fald ændringer eller slet­ning så hur­tigt som muligt.

Du kan altid ind­give en klage til en databeskyt­telses­til­syns­myn­dighed, f.eks. Datatilsynet.